สำนักปลัดเทศบาลตำบลสิ

นางกัณธิมา บัวใหญ่

ปลัดเทศบาลตำบลสิ

นายวรจักร์  จันตะ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสุรัสวดี ภายอุ่ม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเยาวกาญจน์  ทองหล่ำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จ่าเอกธวัชชัย บุญร่วม

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางปราศัย  ทับทิม

เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ

นายอธิการ อุ่นแก้ว

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายปราโมทย์ ดับโศรก

ผูู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายฐานะ บุญน้อย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางเสริมศิริ ศรีสมบัติ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

นางอัฉราภรณ์ คำสอน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวปรีชา เพชรชี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

              ว่าง

นายกฤษฎา สินศิริ

คนงานทั่วไป

นายนิรุต ยอดศรี

คนงานทั่วไป

นางเมธาลักษณ์ สมณา

คนงานทั่วไป

นางทองจันทร์ พรวาปี

คนงานทั่วไป

นายทูล อุปสุข

คนงานทั่วไป

นายสมพล พิมมาศ

คนงานทั่วไป

นางโสภา ดาวงษ์

คนงานทั่วไป

นายภาณุมาศ วรรณทอง

พนักงานดับเพลิง

นายเล็ก คำลอย

พนักงานดับเพลิง

นายเนรมิตร บริบูรณ์

พนักงานดับเพลิง

นายนิรุต สินศิริ

พนักงานดับเพลิง

นายพิทยา ศรีรัตน์

พนักงานดับเพลิง

นายจักรกฤษณ์ บุตรไชย

พนักงานดับเพลิง

นายโกวิท สายจันทร์

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายสุพจน์ วรรณทอง

พนักงานขับรถยนต์

นายไพบูรณ์ พรหมริน

พนักงานขับรถตู้

นายฐานทัพ วรรณทอง

ภารโรง

นายสมจิตร  ใจกัด

ยาม

นายภัทรพล วรรณทอง

คนสวน

Displaying code.txt.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page