ในวันอังคารที่11 สิงหาคม 2558 เทศบาลตำบลสิได้จัดกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

ขึ้นเพื่อเป็น เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิ และพนักงานเทศบาลตำบลสิ ได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ทำให้ประชาชนต่างชื่นชมยินดีในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ได้เป็นแม่ของทุกคนทั้งประเทศที่คอยให้ความรักและความอบอุ่นลูกอย่างต่อ เนื่อง ทางเทศบาลตำบลสิ จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเด็กนักเรียนได้แสดงความรัก เคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก จึงได้จัดทำโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้น

20 กรกฎาคม 2559 คือวันสำคัญทางพุทธศาสนานั่นก็คือ "วันเข้าพรรษา" ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า"จำพรรษา" นั่นเอง ซึ่งพนักงานเทศบาลตำบลสิ นำโดยท่านนายก วิเชียร ชนะมาร ได้นำภัตาหารและเทียนพรรษา มาถวายให้กับที่พักสงฆ์บ้านโนนสว่างและวัดบ้านกระทิง ซึ่งอยู่ในเทศเทศบาลตำบลสิ 

เทศบาลตำบลสิ ได้กำหนดจัดโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในงานบุญผะเหวด  โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลสิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสิได้ร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงสืบต่อไป

 

 

 

ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อเป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และเป็นการแสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ของเทศบาลตำบลสิ จำนวน 55 คน ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ มีการพบปะกัน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์และสร้างกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน 

ในวันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2558  บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 11 ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสิ และโรงพยาบาลขุนหาญได้จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพนักบริบาลชุมนแบบบูรณาการ บ้านโนนศรีทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  เพิ่มพูนทักษะความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและญาติ โดยการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการใช้หลัก 3 อ. อาหาร ออกกำลังกายละอารมณ์  ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  โดยมี นายวิเชียร ชนะมาร นายกเทศมนตรีตำบลสิ เป็นประธานพิธีเปิด

หมวดหมู่รอง