เทศบาลตำบลสิ ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัมนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตพื้นที่บริการเทศบาลตำบลสิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้น ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสิ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้สุงอายุ ได้มีการดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยตนเอง ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีการดำเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เทสบาลตำบลสิ ดำเนินโครงการรอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  เพื่อส่งเสริมด้านกิจกรรมให้กับ อสม. ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดความสามัคคี มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน พัมนาศักยภาพในด้านการดำเนินงานสาธารณสุขในชุมชน และหาประสบการณ์ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้ง รวมทั้งน้อมนำแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียงที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การทำงานในพื้นที่ได้  โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในระหว่าง วันที่ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เครือข่ายสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน ๕๐ คน

ด้วย  ในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี กำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่เด็ก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กได้มีร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข และให้เด็กกล้าที่จะแสดงออก เทศบาลตำบลสิจึงได้จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ณ  เทศบาลตำบลสิ นำโดย นายวิเชียร  ชนะมาร นายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล

 

 

 

 

เทศบาลตำบลสินำโดย นายวิเชียร  ชนะมาร นายกเทศมนตรี  ได้นำพานักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอขุนหาญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ณ สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี

และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กร ตลอดจนให้บุคลากรได้ตระหนักถึงการสร้างสุขภาพที่ดี

ด้วยการเล่นกีฬา

 

 

 

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิ ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน ในวันพฤหัสบดี      ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิ เป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลตำบลสิ  ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียน ในวันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  และดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิ โดยจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาผู้สูงอายุชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสิได้

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดหมู่รอง

Vinaora Visitors Counter

000955
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
83
157
83
449
955
0
955

Your IP: 173.245.54.22
2018-11-18 17:32