ด้วย  ในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี กำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่เด็ก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กได้มีร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข และให้เด็กกล้าที่จะแสดงออก เทศบาลตำบลสิจึงได้จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ณ  เทศบาลตำบลสิ นำโดย นายวิเชียร  ชนะมาร นายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล

 

 

 

 

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิ ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน ในวันพฤหัสบดี      ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิ เป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลตำบลสิ  ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียน ในวันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  และดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิ โดยจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาผู้สูงอายุชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสิได้

 

 

 

 

 

 

 

 

ในวันที่  22 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลสิ นำโดย นายบุญจง ทองละมุล รองนายกเทศมนตรีตำบลสิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด และร่วมโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560  เพื่ออบรมเครือข่ายในการป้องกันและระงับอัคคีภัย อันสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเป็นกำลังสนับสนุน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทันท่วงที  โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเทศบาล เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย เกิดความพร้อมในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยอยู่เสมอ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างพนักงานเทศบาล และผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในเขตพื้นที่บริการเทศบาลตำบลสิ เกิดความอุ่นใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตน

เนื้อหาอื่นๆ...

หมวดหมู่รอง

Vinaora Visitors Counter

006935
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
109
46
381
6194
1443
1947
6935

Your IP: 162.158.78.157
2019-02-23 14:19