ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 พนักงานเทศบาลตำบลสิได้เข้าร่วมพิธี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 5 หรือ วันปิยมหาราช ณ สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ 

หมวดหมู่รอง