เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายวิเชียร ชนะมาร นายกเทศมนตรีตำบลสิ ประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตามแผนงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ  โดยกิจกรรมดังกล่าว มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากร รวมทั้งนักเรียน โรงเรียนบ้านกระทิง จำนวน 50 คน ให้มีความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  ให้สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ในการเข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเป็นกำลังสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างท่วงที

เทศบาลตำบลสิ ขอเชิญชวน ร่วมโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท มือถือเก่าที่เสียแล้วไม่ใช่ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี

 

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 นายวิเชียร ชนะมาร นายกเทศมนตรีตำบลสิ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสิ ได้ดำเนินกิจกรรมล้างส้วม สาธารณะในเขตพื้นที่บริการฯ โดยเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐาน จึงได้จัดโครงการ “ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์” ขึ้นเพื่อให้ส้วมสาธารณะ ในเขตพื้นที่บริการเทศบาลตำบลสิได้มาตรฐาน ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคติดต่อ และสร้างพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องให้กับประชาชน

เทศบาลตำบลสิ ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัมนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตพื้นที่บริการเทศบาลตำบลสิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้น ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสิ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้สุงอายุ ได้มีการดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยตนเอง ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีการดำเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

หมวดหมู่รอง