ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 พนักงานเทศบาลตำบลสิได้เข้าร่วมพิธี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 5 หรือ วันปิยมหาราช ณ สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ 

ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อเป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และเป็นการแสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ของเทศบาลตำบลสิ จำนวน 55 คน ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ มีการพบปะกัน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์และสร้างกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน 

 

ในวันอังคารที่11 สิงหาคม 2558 เทศบาลตำบลสิได้จัดกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

ขึ้นเพื่อเป็น เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิ และพนักงานเทศบาลตำบลสิ ได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ทำให้ประชาชนต่างชื่นชมยินดีในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ได้เป็นแม่ของทุกคนทั้งประเทศที่คอยให้ความรักและความอบอุ่นลูกอย่างต่อ เนื่อง ทางเทศบาลตำบลสิ จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเด็กนักเรียนได้แสดงความรัก เคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก จึงได้จัดทำโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้น

ในวันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2558  บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 11 ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสิ และโรงพยาบาลขุนหาญได้จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพนักบริบาลชุมนแบบบูรณาการ บ้านโนนศรีทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  เพิ่มพูนทักษะความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและญาติ โดยการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการใช้หลัก 3 อ. อาหาร ออกกำลังกายละอารมณ์  ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  โดยมี นายวิเชียร ชนะมาร นายกเทศมนตรีตำบลสิ เป็นประธานพิธีเปิด

หมวดหมู่รอง

Vinaora Visitors Counter

002446
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
123
55
364
1745
794
1652
2446

Your IP: 172.68.65.237
2018-12-13 20:44