ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อเป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และเป็นการแสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ของเทศบาลตำบลสิ จำนวน 55 คน ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ มีการพบปะกัน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์และสร้างกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page