สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

1.  สภาพทั่วไป

          1.1  ลักษณะที่ตั้ง  เทศบาลตำบลสิ  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอขุนหาญ  ไปทางทิศตะวันออกประมาณ

2  กิโลเมตร  อยู่ในพื้นที่เขตหมู่บ้านห้วย  หมู่ที่  7  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่น  ดังนี้

          -  ทิศเหนือ       ติดกับ    ตำบลโพธิ์วงศ์             อำเภอขุนหาญ             จังหวัดศรีสะเกษ

          -  ทิศใต้          ติดกับ    ตำบลบักดอง              อำเภอขุนหาญ             จังหวัดศรีสะเกษ

          -  ทิศตะวันตก   ติดกับ    เทศบาลตำบลขุนหาญ  เทศบาลำบลโนนสูง  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

          -  ทิศตะวันออก  ติดกับ    ตำบลพราน               อำเภอขุนหาญ             จังหวัดศรีสะเกษ

          1.2  เนื้อที่  ตำบลสิมีเนื้อที่ทั้งหมด  18.00  ตารางกิโลเมตร  หรือเท่ากับ  11,250  ไร่

          1.3  ภูมิประเทศ  สภาพโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลสิ  เป็นที่ราบลุ่มและทำนาปี  นาปรัง  หลังฤดูการเก็บเกี่ยวบางส่วนก็ปลูกพืชสวน  เช่น  ปลูกพืชผักสวนครัว  แต่ขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  ลำห้วยหนอง คลองที่มีอยู่เดิมนั้นตื้นเขินยังใช้ประโยชน์ไม่ได้ตลอดปีจะแห้งในหน้าแล้ง  จึงทำให้ผลผลิตต่อไร่อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ   

          1.4  จำนวนหมู่บ้าน  จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเต็มทั้งหมด  5  หมู่  จำนวน  830 ครัวเรือน  จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลสิ  เต็มทั้งหมู่บ้าน  มี  5  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่  2  บ้านกระทิง                จำนวนครัวเรือน     71  ครัวเรือน

หมู่ที่  4  บ้านโนนสว่าง             จำนวนครัวเรือน    372 ครัวเรือน

                               หมู่ที่  7  บ้านห้วย                   จำนวนครัวเรือน   166  ครัวเรือน

                     หมู่ที่  10  บ้านใหม่พัฒนา          จำนวนครัวเรือน   155 ครัวเรือน

                               หมู่ที่  11  บ้านโนนศรีทอง         จำนวนครัวเรือน      66  ครัวเรือน                                   

  จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลสิ  เต็มบางส่วน   -     หมู่

 

          1.5  ท้องถิ่นอื่นในตำบล ( จำนวนเทศบาลในตำบล )

จำนวนเทศบาล            1        แห่ง  คือ  เทศบาลตำบลขุนหาญ

จำนวนสุขาภิบาล          -         แห่ง

 

          1.6  ประชากร (2557)

แยกจำนวนประชากรชาย หญิง  ทั้ง  5  หมู่บ้าน  ดังต่อไปนี้  ข้อมูล    เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 255๘

 

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

2

บ้านกระทิง

163

139

302

4

บ้านโนนสว่าง

465

467

932

7

บ้านห้วย

296

326

622

10

บ้านใหม่พัฒนา

284

278

562

11

บ้านโนนศรีทอง

162

142

304

รวม

1,367

1,331

2,698

 

 

2.  สภาพทางเศรษฐกิจ

          2.1  อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เขตตำบลสิ  ประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก  พอว่างจากฤดูกาลทำนา ก็จะปลูกพืชสวนครัวชนิดต่างๆ  ได้แก่ ผักชีฝรั่ง ผักคื่นฉ่าย ผักชี พริก และอื่นๆ  สัตว์ที่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นไก่พื้นเมือง วัว ควาย และสุกร เลี้ยงไว้กินและจำหน่าย  เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว  นอกจากนี้ก็มีการย้ายถิ่นฐานเข้าไปประกอบอาชีพอยู่ต่างจังหวัด  การรับจ้างทั่วไปและรับราชการ

          2.2  หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลสิ

                   -  ปั๊มน้ำมันมือหมุน                   1              แห่ง 

                   -  โรงสีข้าว                            2               แห่ง

                   -  ธนาคารข้าว                        -                แห่ง

                   -  ร้านขายของชำ                   21              แห่ง

                   -  โรงแรม                             1               แห่ง

                   -  รีสอร์ท                              2               แห่ง

                   -  อู่ซ่อมรถ                            4               แห่ง

 

          2.3  รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีในพื้นที่  ประจำปี  255๘  เรียงจากน้อยไปหามาก

 

ลำดับที่

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

รายได้ต่อคนต่อปี  (บาท)

1

4

บ้านโนนสว่าง

46,891

2

11

บ้านโนนศรีทอง

54,908

3

7

บ้านห้วย

58,186

4

10

บ้านใหม่พัฒนา

67,119

5

2

บ้านกระทิง

84,159

เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีของคนในพื้นที่

61,375

 

3.  สภาพทางสังคม

          3.1  การศึกษา

                   -  โรงเรียนประถมศึกษา                                                  2      แห่ง

                   -  โรงเรียนมัธยม                                                            -       แห่ง

                   -  โรงเรียนอาชีวศึกษา                                                     1      แห่ง

                   -  โรงเรียนสถาบันชั้นสูง                                                    -      แห่ง

                   -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน             5      แห่ง

                   -  หอกระจายข่าว                                                          6      แห่ง

          3.2   สถาบันและองค์การทางศาสนา

                   -  วัด                                                                           1     แห่ง

                   -  สำนักสงฆ์                                                                   1     แห่ง

                   -   มัสยิด                                                                       -      แห่ง

                   -   ศาลเจ้า                                                                     1     แห่ง

                   -   โบสถ์                                                                         -     แห่ง

          3.3  สาธารณสุข

                   -  สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน / ตำบล                                     -      แห่ง

                   -  โรงพยาบาลของรัฐ                                                          -      แห่ง

-  สถานพยาบาลเอกชน                                                     -      แห่ง

                   -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                                     -      แห่ง

                   -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ    ร้อยละ   100

          3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                   -  สถานีตำรวจ                                                               -       แห่ง

                   -  สถานีดับเพลิง                                                              -       แห่ง

4.  การบริการพื้นฐาน

          4.1  การคมนาคม       

          เทศบาลตำบลสิ  ใช้เส้นทางที่สำคัญในการติดต่อและขนส่ง  1  สาย  ได้แก่

                    สายที่  1  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข   2111  (ขุนหาญ - ศรีสะเกษ)

          ในส่วนของการมีรถยนต์โดยสารประจำทางให้บริการรับจ้าง  1  สาย  ได้แก่

                    สายที่  1  ขุนหาญ - ศรีสะเกษ

          4.2  การโทรคมนาคม  

                   -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                                                     แห่ง

                   -  โทรศัพท์สาธารณะ                                                        -      แห่ง

                   -  โทรศัพท์ทางไกล                                                          -      แห่ง

                   -  ตู้ไปรษณีย์                                                                      แห่ง

4.3  การไฟฟ้า

                   ประชาชนส่วนใหญ่มีการใช้ไฟฟ้าในการให้แสงสว่างและหุงต้ม  ประมาณร้อยละ  100 นอกจากนั้นส่วนใหญ่ต้องเพิ่มหลอดไฟสาธารณะ  ทั้ง  5  หมู่บ้าน

          4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ

                   -  ลำห้วยขนาดเล็ก  ไหลผ่าน  2  สาย ได้แก่  ลำห้วยทาและลำห้วยจันทร์             

                    -  หนอง     8    แห่ง  ได้แก่ 

                   -  หนองตาปึ๊ด                                          -  หนองแสงใต้

                   -  หนองไผ่                                              -  หนองตาจันทร์

                   -  หนองแสงเหนือ                                      -  หนองกุดแคน

                   -  หนองบก                                             -  หนองผำ

4.5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                   -  ฝาย                                                                      14     แห่ง

                   -  บ่อน้ำตื้น(บ่อดิน)                                                          7    แห่ง

                   -  บ่อโยก                                                                     -      แห่ง

                   -  บ่อบาดาล                                                                 6     แห่ง

                    -  ประปา                                                                    4     แห่ง

5.  ข้อมูลอื่น ๆ          

          5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

          -   ทรัพยากรดิน  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสิ  คุณภาพของดินอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้  เหมาะแก่การปลูกข้าวและพืชต่างๆ ได้ดี

 

-   ทรัพยากรน้ำ  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสิ  มีน้ำกินน้ำใช้ไม่ถึงขั้นขาดแคลน  ยกเว้นบางหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง  โดยน้ำกินน้ำใช้จะอาศัยแหล่งน้ำใต้ดิน น้ำฝน  สำหรับแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  จะอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ

          -   ทรัพยากรป่าไม้   ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสิ  มีต้นไม้เหลือประมาณ  3  เปอร์เซ็นต์ 

โดยส่วนใหญ่จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

          5.2  การจัดตั้งมวลชน

                   -  ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านในตำบล

                   -  จัดตั้งประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

                   -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

                   -  อาสาสมัครรักษาความสงบประจำหมู่บ้าน (ผลส.)

                   -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

6.  รายได้ของเทศบาลตำบลสิ

            รายรับประจำปีงบประมาณ  2556                            จำนวน 25,658,407.18  บาท

            แยกเป็น

          -  รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง                                      จำนวน       578,287.76  บาท

          -  รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้                          จำนวน  13,292,428.42  บาท

          -  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                           จำนวน         8,295,381  บาท

          -  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดสรรให้โดยระบุวัตถุประสงค์       จำนวน         3,492,310  บาท

6.1  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

                    การรวมกลุ่มของประชาชน 

                   -  กลุ่มอาชีพ               5        กลุ่ม

                   -  กลุ่มออมทรัพย์          5        กลุ่ม

          6.2  จุดเด่นของพื้นที่  (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

                   ด้านศักยภาพในชุมชนประชาชนในตำบลสิ  เป็นสังคมชนบท  มีการติดต่อระหว่างหมู่บ้านเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  มีความสามัคคีของคนในตำบลเป็นอย่างดี  ซึ่งส่งผลให้ตำบลเกิดการพัฒนาได้ผลเป็นอย่างดี  ประชาชนเกิดการเรียนรู้ด้านการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น  ซึ่งจะเป็นผลดีต่อไปในอนาคต  นอกจากนี้ประชาชน

ในเขตเทศบาลตำบลสิ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  พอว่างเว้นจากฤดูกาลทำนาจะปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ เช่น  ผักชีฝรั่ง  คื่นฉ่าย  ผักชี  พริก ฯลฯ  เฉลี่ยร้อยละ  30  ของครัวเรือนทั้งหมดในตำบล  ดังนั้นควรจะมีการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพที่มีอยู่ในตำบลให้ดีขึ้น  โดยการสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มที่ปลูกพริก  เช่น นอกจากขายสดและขายแห้ง อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว  ให้นำผลผลิตที่ได้นั้นมาแปรรูป  เช่น  เป็นพริกแห้ง พริกป่น หรือเป็นน้ำพริกสำเร็จรูปต่างๆ  เนื่องจากวัตถุดิบก็มีอยู่แล้ว  โดยสนับสนุนในเรื่องวัสดุ  อุปกรณ์ในการแปรรูปผลผลิต  และมีการอบรมให้คำแนะนำต่างๆ ในการปฏิบัติแก่ประชาชน  พร้อมทั้งหาตลาด  เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร  หรือส่งออกในรูปขององค์กรท้องถิ่น 

  

7.  ศักยภาพในตำบล

          7.1  ศักยภาพของเทศบาลตำบลสิ

          -  จำนวนบุคลากรในเทศบาล                                   จำนวน   50  คน

-  สำนักปลัดเทศบาล                                            จำนวน   32  คน

          -  กองคลัง                                                         จำนวน    7  คน

          -  กองช่าง                                                         จำนวน    5  คน

          -  กองการศึกษา                                                  จำนวน    6  คน

          7.2  ระดับการศึกษาของบุคลากร

          -  ประถมศึกษา                                                  จำนวน     5   คน

          -  มัธยมตอนต้น                                                  จำนวน     4   คน

          -  มัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวะศึกษา                       จำนวน     6   คน

          -  อนุปริญญา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง               จำนวน    10  คน

-  ปริญญาตรี                                                    จำนวน   22   คน

          -  สูงกว่าปริญญาตรี                                             จำนวน     3   คน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page