เทศบาลตำบลสิกำหนดจัดงานวันเเด็ฏแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ เทศบาลตำบลสิ

ด้วยเทศบาลตำบลสิได้จัดกิจกรรมโครงการ “หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิ” เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ มีทักษะที่ดี  ได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง มีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยครบ ทั้ง 4 ด้าน 

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายวิเชียร ชนะมาร  นายกเทศมนตรีตำบลสิ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสิ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา          งานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559  ณ บริเวณวงกลมอำเภอขุนหาญ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 นายวิเชียร  ชนะมาร นายกเทศมนตรีตำบลสิ ได้เป็นประธานเปิดแข่งขันกีฬาปรองดองสมานฉันท์ต้านภัยยาเสพติดเทศบาลตำบลสิ ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2558 ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลสิ โดยมีนางกัณธิมา บัวใหญ ปลัดเทศบาลตำบลสิ กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การจัดแข่งขัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลคำบลสิ ได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง  และสร้างความรัก ความสามัคคี รวมทั้งต้านยาเสพติด ต่าง ๆ อีกด้วย

หมวดหมู่รอง