เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2558  นายสวนิต    สุริยกุล ณ  อยุธยา นายอำเภอเขาฉกรรจ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านธารนพเก้า โดยมีนายวีระ   ฮวดเฮง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการ สถานศึกษา จัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2558 ระหว่างวันที่ 13 –15 เมษายน 2558 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการ สถานศึกษา และชาวคุ้มวัดต่าง ๆ กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2558 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด ในงานจัดให้มีการประกวดอาหารอีสาน การประกวดผู้สูงอายุ การแข่งขันกีฬามวยบึงพลาญชัย การประกวดทูตสงกรานต์ Roiet Boy&Girl 2015 ชิงเงินรางวัลมากมาย กำหนดการจัดงาน วันที่ 12 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. การประกวดผู้สูงอายุ เวลา 15.00 น. พิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาประดิษฐาน ณ บริเวณพิธีหน้าบึงพลาญชัย วันที่ 13 เมษายน 2558 เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา เวลา 10.00 น. การแข่งขันประกอบอาหารอีสาน เวลา 13.00 น. ชมการแข่งขันมวยบึงพลาญชัย การแสดงดนตรีจากวงคนหลาย เวลา15.00 น.พิธีเปิดงาน และมอบรางวัลผู้ประกวดแข่งขันประเภทต่าง ๆ ประธานนำคณะสรงน้ำพระสงฆ์ และผู้สูงอายุ

 

เทศบาลสิ จัดโครงการกีฬาปรองดองสมานฉันท์ ท้องถิ่นท้องที่ ประชชนสามัคคี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 12-15 มกราคม 2559

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาสลตำบลสิ

 

 

เทศบาลตำบลสิ ดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อกำจัดยุงลาย เฝ้าระวัง ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งเป็นการป้องกันประชาชนในเขตพื้นที่บริการเทศบาลตำบลสิ ไม่ให้เจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก โดยส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันดูแลและป้องกันตนเอง มีการเตรียมรับสถานการณ์ การแพร่ระบาด ตลอดจนมีการทำงานอย่างต่เนื่องและมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน และเครือข่าย อสม., ผู้นำชุมชน, และเทศบาลตำบลสิ

หมวดหมู่รอง