ฐานข้อมูลทางศาสนาในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสิ

ฐานข้อมูลทางศาสนา

          ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เทศบาลตำบลสิ  นับถือศาสนาพุทธ  มีศาสนาสถาน(วัด) เป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำหรับพุทธศาสนิกชน   และยังเป็นศูนย์อบรมเผยแพร่หลักธรรมแก่นักเรียน เยาวชน และประชาชน ทำให้ทุกคนได้พัฒนาจิตใจ  สุขภาพจิตดีมีคุณธรรมศีลธรรมสามารถนำมาใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี     

          เทศบาลตำบลสิ  มีศาสนสถาน(วัด) 1 แห่ง และสำนักสงฆ์ 1 แห่ง  มีรายละเอียด  ดังนี้  

 

วัดบ้านกระทิง

 

ที่ตั้งวัดปัจจุบัน

 

          วัดบ้านกระทิง ตั้งอยู่เลขที่ 103 หมู่ที่ 2 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษพื้นที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 12  ไร่  1  งาน  12  ตารางวา จำนวนพระภิกษุ 6 รูป จำนวนสามเณร 1 รูป เป็นวัดราษฎร สังกัดการปกครองทางคณะสงฆ์มหานิกาย มีวัดที่ใกล้เคียง ดังนี้   คือ

          1. วัดราษฎร์บำรุง (หนองแล้ง)

          2. วัดบ้านตาปรก

          3. วัดบ้านศิวาลัย

          4. วัดดอนข่าวัฒนาราม

          5. วัดบ้านม่วงแยก

 

ความเป็นมาแต่เดิม

 

          เมื่อ พ.ศ.2479 คณะกรรมการชาวบ้านกระทิง ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประชุมปรึกษาหารือ จะจัดตั้งและสร้างวัด เพื่อประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาจึงได้จัดหาสถานที่ที่จะ ทำการสร้าง ในที่ประชุม ได้มีมติจะจัดตั้งและสร้างวัด ณ บริเวณทิศใต้ของหมู่บ้าน จากนั้นคณะกรรมการชาวบ้านบ้านกระทิงจึงได้ดำเนินการสร้างให้มีพื้นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร โดยนิมนตร์ พระเจ๊ก (ไม่ปรากฏฉายา) จากวัดกันจด ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังวัดศรีสะเกษ มาพำนักจำพรรษา ทำหน้าที่ปกครองดูแล และมีการสืบทอดลำดับเจ้าอาวาสมาถึงปัจจุบัน โดยปรากฏรายนามเจ้าอาวาส ที่ได้รับการแต่งตั้งทางคณะสงฆ์ตามลำดับอำนาจบังคับบัญชาสืบมาจากพระเจ๊ก ดังนี้

          1.พระอธิการทอน ปญจสาโร (ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส พ.ศ.2485-2505)

          2.พระอธิการอุทิศ ขนติธมโม (ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส พ.ศ.2505-2527)

          3.พระอธิการสังข์ อนุตตโร (ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส พ.ศ.2527-2532)

          4.พระครูรัตนสังฆกิจ (ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส พ.ศ.2532-ปัจจุบัน)

 

ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไป

 

              พื้นที่เป็นที่ดอนสูง รอบข้างวัดมีสวนและทุ่งนาของชาวบ้าน ทิศเหนือจรดที่ดินแม่มล  วรรณทองและนายยอง  คำนึก ทิศใต้ จรดที่ดินนายยอง  คำนึก และโรงเรียนบ้านกระทิง ทิศตะวันออกจรดที่ดินนายเคลือบ  พรหมรินทร์  ทิศตะวันตกจรดที่ดิน นายควน  ดาวงษ์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2538

  

สำนักสงฆ์บ้านโนนสว่าง

 

ข้อมูลที่ตั้งของวัด

 

          สำนักสงฆ์บ้านโนนสว่าง ตั้งอยู่หมู่ที่  4 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษพื้นที่ตั้งมีเนื้อที่12  ไร่   มีวัดที่ใกล้เคียง ดังนี้   คือ

          1. วัดศรีขุนหาญ

          2. วัดบ้านด่าน

          3. วัดบ้านสิ

                4. วัดโพธิ์น้อย

จำนวนพระภิกษุ           7   รูป

จำนวนสามเณร                     2   รูป

เจ้าอาวาส                  พระเที่ยง  อนาลโย

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

 

          ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชาวกูย กวย หรือส่วย ย้ายมาจากบ้านบก-สดำ ตำบลโพธิ์กระสังข์ พากันก่อตั้งหมู่บ้านเริ่มแรกชื่อว่า  บ้านโนนอ้อ อาศัยอยู่ฝั่งทิศตะวันออก ของที่ตั้งหมู่บ้านปัจจุบันทั้งที่ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนขึ้น ชื่อว่า โรงเรียนบ้านโนนอ้อ เพื่อเป็นสถานศึกษาสำหรับสอนเด็กโดยมี นายพูน พรหมภานางเทศ พรหมภา เป็นแกนนำผู้ก่อตั้ง และครูผู้สอน  และมีราษฎรส่วนหนึ่งที่ย้ายมาจาก  บ้านจะเหนียว เป็นชาวกวยแต่สำเนียงการพูดไม่เหมือนกัน  ต่อมาโรงเรียนบ้านโนนอ้อ มีปัญหาจำนวนนักเรียนน้อยลง  จึงยุบไปและให้เด็กนักเรียนส่วนหนึ่งที่อาศัยที่บ้านโนนอ้อ ไปเรียนที่โรงเรียนบ้านสิ คณะแกนนำของหมู่บ้านในขณะนั้น               มีความเห็นพ้องต้องกันว่า การเดินทางไปเล่าเรียนของบุตรหลานมีความยากลำบากมาก จึงมีความประสงค์ร่วมกัน จัดสร้างโรงเรียนขึ้นมาใหม่ และทั้งได้ร่วมกันสละที่ดินเพื่อเป็นสถานที่จัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ในที่ตั้งของหมู่บ้านปัจจุบัน ซึ่งขณะนั้นราษฎรที่อาศัยอยู่บ้านโนนอ้อ เดิมได้ย้ายตามสมทบ จนมีจำนวนครัวเรือนมากขึ้น จึงได้รวมกันก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่และได้ตกลงตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่เป็น บ้านโนนสว่าง

 

ความเป็นมาแต่เดิมสำนักสงฆ์บ้านโนนสว่าง

 

          ประมาณปี พ.ศ.2515 พระทอง (สุดสังข์) อายุ 66 ปี ชาวบ้านโนนสว่าง ได้อุปสมบท เป็นพระสังกัดบ้านจะเหนียว หมู่ที่ 6 ตำบลกระหวัน ได้เกิดอาพาธ บรรดาบุตรธิดาลูกหลานได้นำมารักษาอาการอาพาธที่หมู่บ้านโนนสว่าง ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีการจัดตั้งวัดแต่อย่างใด นายดา สุดสังข์ ผู้ใหญ่บ้านและบรรดาแกนนำของหมู่บ้านในขณะนั้นได้เล็งเห็นความสำคัญของศาสนกิจและความยากลำบากในการเดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนาของชาวบ้านฯ จึงได้จัดหาสถานที่เพื่อจะทำการจัดตั้งวัด โดยได้รับการบริจาคหรืออุทิศที่ดินจากครอบครัวของนางเทียน พันมาลี จำนวน 1 งาน โดยสร้างกุฏิจำนวน 1 หลัง เพื่อให้พระทองฯ และคณะ ได้พักจำพรรษา และขณะนั้นทางวัดศรีขุนหาญ โดยพระครูฯ (หลวงพ่อน้อย)และพระหลวงพ่อบุญธรรมฯ (พระครูวิโรจน์วีราภรณ์ ปัจจุบัน เจ้าคณะตำบลบักดอง) ได้มาอำนวยช่วยเหลือให้มีการก่อสร้างอาคารวิหารธรรม และขอให้วัดโนนสว่างเป็นสาขาของวัดศรีขุนหาญก่อนเพื่อความสะดวกของภิกษุ สามเณร ในการเข้าสังกัดวัดให้ถูกต้องเพื่อสนับสนุนให้มีการศึกษาปริยัติ

 

 

ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไป

 

          ที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ราบ ห่างจากตัวอำเภอขุนหาญ ประมาณ 1 กิโลเมตร ติดถนนขุนหาญ – ศรีสะเกษ รอบๆ อาณาเขตของหมู่บ้านรายล้อมด้วยทุ่งนา มีห้วยจันทร์และลำห้วยหนองสิ บางส่วนเป็นตัวแบ่งอาณาเขต           ที่ติดต่อกับเขตของหมู่บ้านและตำบลอื่นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาและทางน้ำไหลจากในที่สูงของ ตำบลห้วยจันทร์ ตำบลกันทรอม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Vinaora Visitors Counter

417203
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
230
572
3577
409125
7425
22414
417203

Your IP: 162.158.163.178
2022-08-12 09:07