ฐานข้อมูลทางศาสนาในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสิ

ฐานข้อมูลทางศาสนา

          ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เทศบาลตำบลสิ  นับถือศาสนาพุทธ  มีศาสนาสถาน(วัด) เป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำหรับพุทธศาสนิกชน   และยังเป็นศูนย์อบรมเผยแพร่หลักธรรมแก่นักเรียน เยาวชน และประชาชน ทำให้ทุกคนได้พัฒนาจิตใจ  สุขภาพจิตดีมีคุณธรรมศีลธรรมสามารถนำมาใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี     

          เทศบาลตำบลสิ  มีศาสนสถาน(วัด) 1 แห่ง และสำนักสงฆ์ 1 แห่ง  มีรายละเอียด  ดังนี้  

 

วัดบ้านกระทิง

 

ที่ตั้งวัดปัจจุบัน

 

          วัดบ้านกระทิง ตั้งอยู่เลขที่ 103 หมู่ที่ 2 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษพื้นที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 12  ไร่  1  งาน  12  ตารางวา จำนวนพระภิกษุ 6 รูป จำนวนสามเณร 1 รูป เป็นวัดราษฎร สังกัดการปกครองทางคณะสงฆ์มหานิกาย มีวัดที่ใกล้เคียง ดังนี้   คือ

          1. วัดราษฎร์บำรุง (หนองแล้ง)

          2. วัดบ้านตาปรก

          3. วัดบ้านศิวาลัย

          4. วัดดอนข่าวัฒนาราม

          5. วัดบ้านม่วงแยก

 

ความเป็นมาแต่เดิม

 

          เมื่อ พ.ศ.2479 คณะกรรมการชาวบ้านกระทิง ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประชุมปรึกษาหารือ จะจัดตั้งและสร้างวัด เพื่อประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาจึงได้จัดหาสถานที่ที่จะ ทำการสร้าง ในที่ประชุม ได้มีมติจะจัดตั้งและสร้างวัด ณ บริเวณทิศใต้ของหมู่บ้าน จากนั้นคณะกรรมการชาวบ้านบ้านกระทิงจึงได้ดำเนินการสร้างให้มีพื้นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร โดยนิมนตร์ พระเจ๊ก (ไม่ปรากฏฉายา) จากวัดกันจด ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังวัดศรีสะเกษ มาพำนักจำพรรษา ทำหน้าที่ปกครองดูแล และมีการสืบทอดลำดับเจ้าอาวาสมาถึงปัจจุบัน โดยปรากฏรายนามเจ้าอาวาส ที่ได้รับการแต่งตั้งทางคณะสงฆ์ตามลำดับอำนาจบังคับบัญชาสืบมาจากพระเจ๊ก ดังนี้

          1.พระอธิการทอน ปญจสาโร (ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส พ.ศ.2485-2505)

          2.พระอธิการอุทิศ ขนติธมโม (ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส พ.ศ.2505-2527)

          3.พระอธิการสังข์ อนุตตโร (ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส พ.ศ.2527-2532)

          4.พระครูรัตนสังฆกิจ (ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส พ.ศ.2532-ปัจจุบัน)

 

ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไป

 

              พื้นที่เป็นที่ดอนสูง รอบข้างวัดมีสวนและทุ่งนาของชาวบ้าน ทิศเหนือจรดที่ดินแม่มล  วรรณทองและนายยอง  คำนึก ทิศใต้ จรดที่ดินนายยอง  คำนึก และโรงเรียนบ้านกระทิง ทิศตะวันออกจรดที่ดินนายเคลือบ  พรหมรินทร์  ทิศตะวันตกจรดที่ดิน นายควน  ดาวงษ์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2538

 

 

 

สำนักสงฆ์บ้านโนนสว่าง

 

ข้อมูลที่ตั้งของวัด

 

          สำนักสงฆ์บ้านโนนสว่าง ตั้งอยู่หมู่ที่  4 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษพื้นที่ตั้งมีเนื้อที่12  ไร่   มีวัดที่ใกล้เคียง ดังนี้   คือ

          1. วัดศรีขุนหาญ

          2. วัดบ้านด่าน

          3. วัดบ้านสิ

                4. วัดโพธิ์น้อย

จำนวนพระภิกษุ           7   รูป

จำนวนสามเณร                     2   รูป

เจ้าอาวาส                  พระเที่ยง  อนาลโย

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

 

          ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชาวกูย กวย หรือส่วย ย้ายมาจากบ้านบก-สดำ ตำบลโพธิ์กระสังข์ พากันก่อตั้งหมู่บ้านเริ่มแรกชื่อว่า  บ้านโนนอ้อ อาศัยอยู่ฝั่งทิศตะวันออก ของที่ตั้งหมู่บ้านปัจจุบันทั้งที่ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนขึ้น ชื่อว่า โรงเรียนบ้านโนนอ้อ เพื่อเป็นสถานศึกษาสำหรับสอนเด็กโดยมี นายพูน พรหมภานางเทศ พรหมภา เป็นแกนนำผู้ก่อตั้ง และครูผู้สอน  และมีราษฎรส่วนหนึ่งที่ย้ายมาจาก  บ้านจะเหนียว เป็นชาวกวยแต่สำเนียงการพูดไม่เหมือนกัน  ต่อมาโรงเรียนบ้านโนนอ้อ มีปัญหาจำนวนนักเรียนน้อยลง  จึงยุบไปและให้เด็กนักเรียนส่วนหนึ่งที่อาศัยที่บ้านโนนอ้อ ไปเรียนที่โรงเรียนบ้านสิ คณะแกนนำของหมู่บ้านในขณะนั้น               มีความเห็นพ้องต้องกันว่า การเดินทางไปเล่าเรียนของบุตรหลานมีความยากลำบากมาก จึงมีความประสงค์ร่วมกัน จัดสร้างโรงเรียนขึ้นมาใหม่ และทั้งได้ร่วมกันสละที่ดินเพื่อเป็นสถานที่จัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ในที่ตั้งของหมู่บ้านปัจจุบัน ซึ่งขณะนั้นราษฎรที่อาศัยอยู่บ้านโนนอ้อ เดิมได้ย้ายตามสมทบ จนมีจำนวนครัวเรือนมากขึ้น จึงได้รวมกันก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่และได้ตกลงตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่เป็น บ้านโนนสว่าง

 

ความเป็นมาแต่เดิมสำนักสงฆ์บ้านโนนสว่าง

 

          ประมาณปี พ.ศ.2515 พระทอง (สุดสังข์) อายุ 66 ปี ชาวบ้านโนนสว่าง ได้อุปสมบท เป็นพระสังกัดบ้านจะเหนียว หมู่ที่ 6 ตำบลกระหวัน ได้เกิดอาพาธ บรรดาบุตรธิดาลูกหลานได้นำมารักษาอาการอาพาธที่หมู่บ้านโนนสว่าง ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีการจัดตั้งวัดแต่อย่างใด นายดา สุดสังข์ ผู้ใหญ่บ้านและบรรดาแกนนำของหมู่บ้านในขณะนั้นได้เล็งเห็นความสำคัญของศาสนกิจและความยากลำบากในการเดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนาของชาวบ้านฯ จึงได้จัดหาสถานที่เพื่อจะทำการจัดตั้งวัด โดยได้รับการบริจาคหรืออุทิศที่ดินจากครอบครัวของนางเทียน พันมาลี จำนวน 1 งาน โดยสร้างกุฏิจำนวน 1 หลัง เพื่อให้พระทองฯ และคณะ ได้พักจำพรรษา และขณะนั้นทางวัดศรีขุนหาญ โดยพระครูฯ (หลวงพ่อน้อย)และพระหลวงพ่อบุญธรรมฯ (พระครูวิโรจน์วีราภรณ์ ปัจจุบัน เจ้าคณะตำบลบักดอง) ได้มาอำนวยช่วยเหลือให้มีการก่อสร้างอาคารวิหารธรรม และขอให้วัดโนนสว่างเป็นสาขาของวัดศรีขุนหาญก่อนเพื่อความสะดวกของภิกษุ สามเณร ในการเข้าสังกัดวัดให้ถูกต้องเพื่อสนับสนุนให้มีการศึกษาปริยัติ

 

 

ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไป

 

          ที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ราบ ห่างจากตัวอำเภอขุนหาญ ประมาณ 1 กิโลเมตร ติดถนนขุนหาญ – ศรีสะเกษ รอบๆ อาณาเขตของหมู่บ้านรายล้อมด้วยทุ่งนา มีห้วยจันทร์และลำห้วยหนองสิ บางส่วนเป็นตัวแบ่งอาณาเขต           ที่ติดต่อกับเขตของหมู่บ้านและตำบลอื่นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาและทางน้ำไหลจากในที่สูงของ ตำบลห้วยจันทร์ ตำบลกันทรอม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page